Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Tο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας συστάθηκε από 1.9.2011 με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων πολιτών για τη χορήγηση παροχών συντάξεων, επιδομάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, απαλλαγών και διευκολύνσεων που παρέχει η Πολιτεία στα άτομα με αναπηρία.» (Ενημέρωση: 17/09/2020)

Η ενιαία υγειονομική κρίση εξασφαλίζεται από τις τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., που απαρτίζονται αποκλειστικά από ιατρούς του Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας όλων των ειδικοτήτων και προσδιορίζουν τα ποσοστά αναπηρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας [Ε.Π.Π.Π.Α.] σε συνδυασμό με τις γενικές ή ειδικότερες διατάξεις πιστοποίησης αναπηρίας.

Τι είναι ο Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας [Ε.Π.Π.Π.Α.];
Ο Ε.Π.Π.Π.Α. συνιστά τους θεσμοθετημένους από την πολιτεία και επιστημονικά τεκμηριωμένους ενιαίους κανόνες εκτίμησης του βαθμού αναπηρίας [καθορισμός με εκατοστιαία αναλογία του ποσοστού αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένιση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών], οι οποίοι αναθεωρούνται με βάση τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης, μετά από σχετικές εισηγήσεις της ιατρικής κοινότητας.

Οι λόγοι που υποβάλλονται οι αιτήσεις στα ΚΕΠΑ είναι οι εξής:
Α. Ο προσδιορισμός του ποσοστού αναπηρίας για τις συνταξιοδοτικές παροχές λόγω αναπηρίας
Β. Ο χαρακτηρισμός ΑμεΑ βάσει των διατάξεων του ν.2643/98
Γ. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία [π.χ. προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, απαλλαγή φόρου εισοδήματος, εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης, τελών κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, μειωμένα τιμολόγια ΔΕΚΟ, απαλλαγή από τις γραπτές ή/και προφορικές δοκιμασίες των πανελλήνιων εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ.]

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους:
Α. απευθείας σε ένα από τα εξήντα ένα (61) Σημεία ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν πανελλαδικά (σχετικό Link)
Β. στο Τμήμα Διοικητικού του πλησιέστερου στον τόπο κατοικίας των αιτούντων Υποκατάστηματος Μισθωτών ΕΦΚΑ, που στη συνέχεια διαβιβάζουν το σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Σημείο ΚΕ.Π.Α.
Γ. ηλεκτρονικά μέσω web από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, εφόσον πιστοποιηθούν ως χρήστες της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του φορέα.


Πως υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ;
Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΠΑ» , επιλέγοντας το πεδίο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό εισαγωγής της ΓΓΠΣ ή τον πιστοποιημένο αριθμό ασφαλισμένου του Ε.Φ.Κ.Α.
Επιπροσθέτως είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος, η ημερομηνία εξέτασης και τέλος η λήψη του αποτελέσματος της εξέτασής (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ).
Για την ενεργοποίηση του αιτήματος που υποβάλλεται, είναι απαραίτητο να κατατεθούν στην αρμόδια γραμματεία ΚΕΠΑ τα απαιτούμενα ιατρικά και λοιπά δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση από τις Υ.Ε.-ΚΕ.Π.Α.

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: συμπληρώνεται υπεύθυνα και με πλήρη γνώση των συνεπειών του νόμου από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας της κύριας πάθησης του ασθενούς (ιστορικό, παρούσα κατάσταση, ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνυπάρχουσες παθήσεις κ.λπ.). Από 1.1.2018, συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους θεράποντες ιατρούς και Ειδικοί Εισηγητικοί Φάκελοι Παροχών Αναπηρίας, που συνυποβάλλονται με τον ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, σε κάθε περίπτωση που η κύρια ή η τυχόν συνυπάρχουσα των αιτούντων είναι μία από τις κάτωθι: ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ (αναλόγως τη διάγνωση: ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ψωριασική αρθρίτιδα, σύνδρομο Sjogren, οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια, σκληροδερμία, συστηματική αγγειϊτιδα, δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, λοιπά ρευματικά νοσήματα, νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα), ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι ή ΙΙ, ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΠΑΘΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΘΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ / ΑΥΤΙΣΜΟΣ / ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ. [*Η αίτηση και ο εισηγητικός φάκελος διατίθενται από όλα τα Υποκ/τα Μισθωτών ΕΦΚΑ ή αντλούνται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr ]
 3. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (εφόσον υπάρχει)
 4. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
  – Απλό αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ για υπηκόους τρίτων χωρών, ή άδειας παραμονής πολιτικού πρόσφυγα, ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
  – Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης [ΑΜΚΑ] ή Κάρτα Ευρωπαίου Ασφαλισμένου
  – Αριθμός φορολογικού μητρώου
  – Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο), ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο.
 5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 46,14 ευρώ : καταβάλλεται από τους υπόχρεους μετά την υποβολή της αίτησής τους στα ΚΕ.Π.Α.
  Παράβολο καταβάλλουν οι αιτούντες που προσέρχονται στα ΚΕ.Π.Α. χωρίς παραπεμπτικό φορέα ή υπηρεσίας του δημοσίου, καθώς και οι ασκούντες ένσταση ενώπιον του δευτεροβάθμιου υγειονομικού οργάνου κατά του αποτελέσματος της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.
  Εξαιρούνται οι άποροι/ανασφάλιστοι πολίτες που είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και συμπεριλαμβάνονται στη σχετική βάση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε

Η ενημέρωση για την ημερομηνία εξέτασης πραγματοποιείται:

 •  τηλεφωνικά από την αρμόδια γραμματεία ΚΕΠΑ
 •  ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου
 •  με αποστολή sms στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί στην αίτηση.

Πως εξετάζονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ., ή που τελούν σε πλήρη αδυναμία μετακίνησής τους από την οικία τους;
Με μέριμνα των νόμιμων εκπροσώπων τους υποβάλλονται στη γραμματεία ΚΕΠΑ τα απαιτούμενα ιατρικά και λοιπά δικαιολογητικά και εφόσον στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ έχει συμπληρωθεί από τον θεράποντα ιατρό η ένδειξη «αδυναμία μετακίνησης», η αίτηση καταχωρείται για κατ’οίκον εξέταση από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, η οποία μεταβαίνει στη διεύθυνση που δηλώνεται ως κατοικία του ασθενή, ή που εδρεύει το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται.

Πως παραλαμβάνουν οι αιτούντες το αποτέλεσμα της εξέτασής τους;
Απευθύνονται στις Γραμματείες των ΚΕ.Π.Α., όπου τους κοινοποιείται η «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας», ή σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικά της αίτησης λαμβάνουν γνώση μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ.

Τι είναι η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας;
Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας είναι η σύνοψη των κρίσιμων πληροφοριακών στοιχείων για την κατάσταση της υγείας κάθε εξεταζόμενου προσώπου από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ (πάθηση, βαθμός και διάρκεια αναπηρίας), που εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση, φέρει ηλεκτρονική υπογραφή του προϊσταμένου της Δ/νσης Ιατρικής Αξιολόγησης, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3979/2011, με την οποία διασφαλίζεται για τον διοικούμενο η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας εξαγωγής του αποτελέσματος που τον αφορά και έχει ισχύ για όσο χρόνο γνωματεύει η οικεία Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Που μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που διαθέτω;
Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση και επομένως μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου για την έγκριση και λήψη της παροχής, οικονομικής ενίσχυσης, διευκόλυνσης ή απαλλαγής λόγω αναπηρίας που χορηγεί με βάση τη νομοθεσία της.

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που διαφωνώ με το αποτέλεσμα της πιστοποίησης της αναπηρίας μου από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ;
Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το αποτέλεσμα της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση κατά αυτής στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή δευτεροβάθμιου ελέγχου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχετικού αποτελέσματος.
Το έντυπο της ένστασης είναι τυποποιημένο και το προμηθεύεστε είτε από τη γραμματεία ΚΕΠΑ που τηρείται ο φυσικός ιατρικός σας φάκελος, είτε μέσω διαδικτύου, από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ.
Μετά την επανεξέτασή σας από ΒΥΕ-ΚΕΠΑ, το σχετικό αποτέλεσμα οριστικοποιείται από ιατρικής πλευράς.
Ακολούθως, οι υπηρεσίες που χορηγούν τις παροχές αναπηρίας στις οποίες αποσκοπείτε οφείλουν και υποχρεούνται να κάνουν δεκτές τις οριστικές γνωματεύσεις (των α΄θμιων ή β΄θμιων μετά από σχετική ένσταση υγειονομικών οργάνων) και να αποφαίνονται αναλόγως, είτε εγκριτικά είτε απορριπτικά, εκδίδοντας σχετικές εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις για την παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων.

Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για την παράταση της πιστοποίησης της αναπηρίας μου πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης, ώστε να μην διακοπεί η καταβολή της σχετικής παροχής ή οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνω κ.λπ.;
Η υποβολή αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας για παράταση σχετικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας μπορεί να υποβληθεί μέχρι τρεις μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προγενέστερα εκδοθείσας γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ. Δηλαδή, εάν το δικαίωμα λήγει στις 31/12/20… η αίτηση για την παράταση μπορεί να υποβληθεί από 01/10/20…. και μετά.

Σε περίπτωση επιδείνωσης της πάθησής μου για την οποία διαθέτω γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ ή σε περίπτωση εμφάνισης νέας πάθησης για την οποία δεν έχω προηγουμένως αξιολογηθεί, τι πρέπει να κάνω για την επανεξέτασή μου από υγειονομική επιτροπή;
Αίτηση επιδείνωσης μπορεί να υποβληθεί στο ΚΕΠΑ μετά την πάροδο εξαμήνου από την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασής σας, ή και πριν από τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας εφόσον έχει μεσολαβήσει νοσηλεία σας σε δημόσιο νοσοκομείο, ή νέα πάθηση.
Ευνόητο είναι ότι η επιδείνωση ή νέα πάθηση πρέπει να αναφέρεται ρητά από τον θεράποντα ιατρό σας στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και να αποδεικνύεται με ανάλογα ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές εξετάσεις.
Στην περίπτωση που είστε συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης η αίτηση επιδείνωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά στον φορέα σας, ο οποίος ακολούθως σας παραπέμπει για πιστοποίηση της αναπηρίας σας στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Διαθέτω πιστοποίηση αναπηρίας από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ αλλά δεν γνωρίζω τα δικαιώματά μου ως ΑμεΑ, ούτε ποιες παροχές ενδεχομένως δικαιούμαι από την πολιτεία λόγω αναπηρίας. Που μπορώ να απευθυνθώ για σχετική ενημέρωση και με ποιον τρόπο;
Αρμόδια όργανα ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους είναι τα θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα εκπροσώπησής τους (Σύλλογοι, Ομοσπονδίες).
Όσον αφορά στις δικαιούμενες παροχές λόγω αναπηρίας είναι οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου και τα εποπτεύοντα αυτές Υπουργεία.
Επίσης, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη [www.synigoros.gr ή www.synigoros-solidarity.gr] στον οποίο θα βρείτε αναρτημένο τον «ΟΔΗΓΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ».

Πως μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τη χορήγηση των προνοιακών παροχών που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία;
Προκειμένου να ενημερωθεί κανείς για τις παροχές και τα προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία, πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ στο www.opeka.gr
(Ενημέρωση: 18/09/2020)

ΠΗΓΗ: www.efka.gov.gr

Αφήστε μια απάντηση